Sherif Clinic

IMACSفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر

فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر IMACS ومناقشة مهمة جدا خاصة باستخدام الروبوت
في عمليات شفط ونحت الدهون 👇